logo kusk 1. Vyhlášení Programu
 2. Program 3. výzva
 3. Příloha č. 1 k Programu - Vzor žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
 4. Příloha č. 2 k Programu - Seznam prioritních měst a obcí
 5. Příloha č. 3 k Programu - Doporučený vzor fotodokumentace připojeného kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který je napojen na komínovou a otopnou soustavu
 6. Příloha č. 4 k Programu - Seznam účetních dokladů
 7. Příloha č. 5 k Programu - Doklad o likvidaci původního kotle
 8. Příloha č. 6 k Programu - Doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 9. Příloha č. 7 k Programu - Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty
 10. Příloha č. 8 k Programu - Osvědčení o profesní kvalifikaci
 11. Příloha č. 9 k Programu - Žádost o zálohovou platbu

 12. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neznámé třídě původního kotle
 13. Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje tepla v rodinném domě/bytové jednotce
 14. Písemný souhlas spoluvlastníka většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje tepla v rodinném domě/bytové jednotce, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky
 15. Písemný souhlas spoluvlastníka většinového podílu rodinného domu k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje tepla v rodinném domě
 16. Písemný souhlas vlastníka pozemku k instalaci a provozování nového zdroje tepla v rodinném domě v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází
 17. Vzor obálky k žádosti o dotaci
 18. Změnový formulář
 19. Plná moc
 20. Nejčastější dotazy - 3. výzva